(Her)bronnen in de Brabantse Wouden

De gemeenten Huldenberg, Oud-Heverlee en Overijse gaan enkele van hun natuurlijke waterbronnen herstellen met positieve effecten voor de waterkwaliteit, minder wateroverlast en een meer klimaatbestendig landschap.Delen

De regio van de Brabantse wouden wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke natuurlijke
permanent water leverende bronnen. Door de verstedelijking en de komst van het ondergronds
waternetwerk werd het water van vele van deze bronnen uit het landschap onttrokken en afgeleid
naar de riolering. De extreme hitte en droogte van de vorige maanden stelt nogmaals op scherp dat
we zorgzamer om moeten gaan met deze natuurlijke rijkdom. Met het projectvoorstel ‘(Her)bronnen
in de Brabantse Wouden’ zetten de partners van het strategisch project Walden in op het herwaarderen van bronnen in het kader van de waterwinningen in het gebied, de grondwatervoeding
van de beekdebieten en de kweldrukken voor de natte natuur in de valleien. Via een geïntegreerde
aanpak wordt daarnaast ruimte geboden voor onder andere waterbeleving, waterrecreatie, water
voor bedrijvigheid, water voor omwonenden en groen blauwe dooradering. Voor dit project wordt
samengewerkt met het strategisch project Horizon+.

Het project ‘Herbronnen in de Brabantse Wouden’ is een pilootproject. Dankzij een subsidie van het departement Omgeving, kunnen de initiatieven van de drie gemeenten, om in vier deelprojecten het bronwater af te koppelen van de riolering, uitgevoerd worden. Het omvat de heraanleg van het centrumplein in Huldenberg, de inrichting van een bronloop in de Beekstraat in Neerijse (Huldenberg), de herwaardering van bron Pier Slot in Sint-Joris-Weert (Oud-Heverlee) en het herstel van 2 bronlopen in Terlanen (Overijse).

© Strategisch Project Walden