Verkoops- en algemene voorwaarden

Verkoops- en algemene voorwaarden

1. Identificatie van de verkoper

De verkoper is Regionaal Landschap Dijleland vzw, met ondernemingsnummer 461.935.675 | Leuven (hierna genoemd "RLD").
Klanten kunnen ons telefonisch bereiken op het nummer +32 (0)16 40 85 58 of per e-mail naar info@rld.be.

2. Draagwijdte

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van RLD. 

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Regionaal Landschap Dijleland vzw, en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van RLD (hierna 'de gebruiker' genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

3. Wijziging voorwaarden

RLD kan te allen tijde deze verkoops- en algemene voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

4. Aanbod

Onze producten en diensten omvatten onder meer boeken, brochures, wandelkaarten, zaadmengsels, plantgoed, ...
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

5. Beperking van aansprakelijkheid

RLD levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. RLD kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van RLD niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@rld.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

RLD geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. RLD verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

6. Totstandkoming internetverkoop

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de verkoops- en algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

RLD behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door RLD pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om - artikelen uiteindelijk niet door RLD geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal RLD de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. RLD zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. RLD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

7. Prijzen

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijzen waaraan RLD artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

8. Levering en verzendkost

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. 

9. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om aan RLD te melden dat hij zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen. Dit kan op +32 (0)16 40 85 58 of via info@rld.be. Vanaf de dag waarop hij aan RLD gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, beschikt de gebruiker over een nieuwe termijn van 14 dagen om de goederen ook effectief terug te sturen. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen terug te zenden naar Regionaal Landschap Dijleland vzw, . De gebruiker kan er ook voor kiezen om de goederen gratis terug te sturen door ze zelf naar onze kantoren te brengen.

Wat betreft zaadmengsels en plantgoed is het herroepingsrecht niet mogelijk gezien de aard van de producten.

In geval van herroeping en indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, worden de transportkosten gedragen door de gebruiker.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal RLD de artikelen (en de verzendingskosten, indien alle artikelen uit een bestelling retour worden gestuurd) terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. De gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. RLD kan na de terugbetaling van de goederen en eventuele verzendingskosten een schadevergoeding vorderen voor dergelijke waardeverminderingen.

10. Wettelijke garantie

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan RLD te melden. Klachten zullen door RLD in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 2 maanden nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten zullen door RLD worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): info@rld.be of Regionaal Landschap Dijleland vzw, . In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van RLD steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

11. Bewijs

De gebruiker en RLD aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van RLD door partijen worden aanvaard als bewijs.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan RLD of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van RLD, .

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

14. Klachten

Bij klachten kan de klant steeds contact opnemen per e-mail aan info@rld.be.