LogoRld.jpg

header.jpg

Beheerovereenkomsten

Steeds meer landbouwers sluiten een beheerovereenkomst (BO) af met de Vlaamse Landmaatschappij. Zij doen dit om de strijd aan te binden tegen erosie, om de waterkwaliteit te verbeteren of om kwetsbare landschapselementen en soorten te beschermen.

Een beheerovereenkomst is een vrijwillig engagement tussen een landbouwer en de Vlaamse overheid voor een periode van vijf jaar.  De beheerovereenkomst heeft steeds betrekking op één of meerdere percelen, perceelsranden of kwetsbare landschapselementen (bijvoorbeeld een poel of een heg).

In ruil voor de inspanningen die de landbouwer levert ontvangt deze jaarlijks een vergoeding. Deze vergoeding dekt de lagere opbrengsten die het gevolg zijn van de maatregelen en ook het extra werk dat de overeenkomst met zich mee brengt. Het bedrag van de vergoeding varieert naargelang het pakket dat werd afgesloten.

De verschillende beheerovereenkomsten zijn gebundeld in zes thematische doelstellingen. Binnen deze zes doelstellingen heeft de landbouwer steeds keuze uit een aantal pakketten.

Soortenbescherming

 1. Akkervogels
 2. Weidevogels
 3. Hamster

Perceelsrandenbeheer

 1. Beheren van perceelsranden milieu of natuur

Herstel,ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen

 1. Aanplanten onderhoud van houtige kleine landschapselementen
 2. Onderhouden van bestaande houtige kleine landschapselementen
 3. Aanleggen en onderhouden van poelen

Erosiebestrijding

 1. Aanleggen van grasbufferstroken
 2. Niet kerende bodembewerking of directe inzaai 

Botanisch beheer

 1. Soortenrijke graslanden en akkers

Verbeteren van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater

 1. Verminderde bemesting

Meer info: www.vlm.be