header.jpg

Acties voor soorten

Vroedmeesterpad (c) Jelger Herder Buiten-BeeldVoor een aantal bijzondere soorten die in het Dijleland voorkomen zetten we specifieke acties op! We werken aan het verbeteren van leefgebieden of creëren voortplantingsbiotopen, zodat we de populaties van deze soorten kunnen versterken.

 

Het Vliegend hert is een erg zeldzame kever in Vlaanderen, maar in het centrum van Overijse komt nog een grote populatie voor. Voor deze soort leggen we broedhopen aan van dood hout waarin de larven zich kunnen ontwikkelen.

De Vroedmeesterpad is ook zo'n soort die in Vlaanderen weinig voorkomt. Het Dijleland ligt echter op de rand van het verspreidingsgebied van deze zuidelijke soort en bij ons werden de voorbije jaren nog her en der roepende padden gehoord. Door voortplantingspoelen en stapelmuren aan te leggen, trachten we het habitat van de resterende populaties te verbeteren. Ook voor de zeldzame Kamsalamander leggen we poelen aan. 

Vleermuizen hebben nood aan een netwerk van kleine landschapselementen, bomen en veel insecten. In de winter houden ze een winterslaap. Wij helpen ze een handje door houtkanten aan te planten en geschikte winterverblijven in te richten in oude kelders en bunkers. Voor sommige vleermuissoorten zijn de zolders van kerken, abdijen of hoeves belangrijk voor de kraamkolonies in de zomer. Door kleine ingrepen kunnen we die zolders beter toegankelijk maken.

Onze zwaluwen hebben het dan weer moeilijk om voldoende modder te vinden om hun nesten mee te bouwen. Door aan geschikte huizen in bestaande kolonies kunstnesten op te hangen, maken we het hen makkelijker. Ze verliezen minder tijd met het bouwen van een nest en kunnen sneller aan het broeden beginnen.

Onbekend is onbemind. Dat geldt nog steeds voor onze solitaire bijen. Nochtans kunnen deze nuttige bestuivers niet steken. Ze kunnen geholpen worden door bloesemheggen en (fruit)bomen te planten, bijenhotels te plaatsen en inheemse bloemenweides aan te leggen.

Of er nog Eikelmuizen voorkomen in het Dijleland is niet geheel zeker. Door speciale nestkasten op te hangen en te monitoren proberen we zicht te krijgen op de verspreiding van de Eikelmuis.

De Das keert langzaam terug naar onze streek. Samen met Brakona organiseren we jaarlijks een inventarisatie van dassenburchten.

Sommige akkervogels zijn gebaat bij het aanplanten van heggen en houtkanten in het landbouwgebied. Andere zijn meer geholpen door de aanleg van grasstroken en voedselgewassen. Landbouwers kunnen hiervoor beheerovereenkomsten afsluiten met de VLM

De Sleedoornpage legt haar eitjes liefst op sleedoornstruiken. Bij onze aanplantingen proberen we dus waar mogelijk deze struweelsoort mee aan te planten.

Elke gemeente in Vlaams-Brabant heeft trouwens haar eigen Koesterburen, planten of dieren om te koesteren!

 

copyright foto Vroedmeesterpad: Jelger Herder Buiten-Beeld