header.jpg

Beschermingsplan Das

De volledige naam van dit project luidde: Beschermingsplan voor de Das (Meles meles) in het zuidelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant en het taalgrensgebied.  Het project liep van maart 2004 tot mei 2007.  Op enkele zwervende verkeersslachtoffers na was de Das reeds enkele decennia uit Vlaams-Brabant verdwenen. Stroperij, de vernieling en verstoring van burchten, en een sterke toename in weginfrastructuur en verkeer vormen de belangrijkste oorzaken voor het verdwijnen van deze diersoort.

In 1996 werd in opdracht van AMINAL afdeling Natuur van de Vlaamse Overheid door het studiebureau Econnection een onderzoek uitgevoerd om de kansen en mogelijkheden voor dassenleefgebieden in Vlaams-Brabant te onderzoeken. Hieruit bleek dat deze regio een gunstige uitgangsituatie bezit om een populatie dassen te herbergen indien een aantal belangrijke knelpunten worden weggewerkt. De belangrijkste knelpunten zijn verstoring van de burchten, achteruitgaande kwaliteit van de foerageergebieden rondom de burchtlocaties, toenemend verkeer, en tenslotte versnippering van de leefkernen en de toenemende afstand tussen woon- en foerageergebied.

Van maart 2004 tot mei 2007 voerde RLD vzw in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (toenmalige Afdeling Natuur) het project 'Beschermingsplan voor de Das in het zuidelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant en het taalgrensgebied' uit. Door middel van gerichte maatregelen voor landschapsinrichting werd getracht de potentiële leefgebieden voor de Das te verbeteren.  Dergelijke acties, zoals de aanleg van houtkanten en hoogstamboomgaarden, worden ook na het project nog verder uitgevoerd door RLD vzw.  Ook sensibilisatie en de inventarisatie- en monitoring van dassenburchten waren belangrijke onderdelen van het project.  Er werd intensief samengewerkt met verschillende doelgroepen, zoals de jachtsector, landbouwsector, boseigenaars, particuliere grondeigenaars, provincie, gemeenten, natuurbehoudsector, recreatieve sector en het wegbeheer.  In het kader van het beschermingsplan werd de Dassenwerkgroep Dijleland opgericht.  Deze werkgroep zal het inventarisatie- en monitoringluik verderzetten, i.s.m. het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het volledige eindverslag van het project met de afzonderlijke bijlagen is beschikbaar als pdf:


Op 16 april 2007 organiseerde RLD vzw een afsluitend symposium: 'Een toekomst voor de Das in Vlaams-Brabant?'  Bijlage O. van het eindverslag bevat de referatenbundel en presentaties van de sprekers.

In 2006 werd ook een Habitat- en connectiviteitsanalyse uitgevoerd met de Das als meetsoort.  In de studie staan ondermeer voorstellen tot ontsnippering van transportinfrastructuur.  Lees de samenvattende brochure (16MB) van deze studie of het volledige eindrapport (26MB). Een artikel over de uitgevoerde analyse is tevens verschenen in Natuur.Focus .