header.jpg

Natuur(be)leven in de groene ruimtes van de Leuvense binnenstad

Naarmate steeds meer mensen in de steden wonen - ondertussen al meer dan 50 procent van de wereldbevolking - is aandacht voor stedelijke natuur meer dan noodzakelijk. De vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud startte in het najaar van 2010 daarom met dit nieuwe project. Natuurpunt Oost-Brabant vzw, Regionaal Landschap Dijleland vzw en de provincie Vlaams-Brabant sturen en ondersteunen het project mee. 

Vanuit onze bezorgdheid voor de natuur proberen we ervoor te zorgen dat het thema “natuur in de stad” meer aan bod komt bij het beleid.

  1. Natuur in de stad? Zeker en vast!
  2. Waar willen we stadsnatuur stimuleren?
  3. Onze doelstellingen
  4. De nieuwsbrief houdt je op de hoogte
  5. Partners
  6. Symposium Stedenbouw, groenvoorziening en biodiversiteit - 6 december 2012

 

Natuur in de stad? Zeker en vast!

De “natuur” in de “stad” lijken op het eerste zicht vaak tegenstrijdig aan elkaar. De meeste mensen denken spontaan aan het open buitengebied of aan bossen wanneer er over de natuur gesproken wordt.

Maar de natuur stopt niet bij de stadsrand, integendeel zelfs. Heel wat planten en dieren trekken zich doorgaans niet zoveel aan van de “denkbeeldige” grenzen die de mens trekt.

Voor soorten die gevoelig zijn aan verstoring of die een zeer zuiver leefmilieu eisen om zich in stand te kunnen houden, kan de stad natuurlijk nooit een geschikt leefgebied vormen. De drukte en de verstoring in de stad kunnen dat onmogelijk maken. Natuurgebieden buiten de stad blijven dus van enorm belang voor het overleven van een heel aantal zeldzame tot zeer zeldzame soorten.

Maar de onverwachte verscheidenheid aan wilde planten- en diersoorten die aangetroffen worden in de stad, maakt toch duidelijk dat er meer aandacht besteed moet worden aan natuurontwikkeling als een onderdeel van de stedelijke ontwikkeling. Daarbij zal steeds een duurzaam evenwicht gevonden moeten worden, waarbij het wonen en het werken in de stad hand in hand kunnen gaan met recreatie en natuur. 

Waar willen we stadsnatuur stimuleren ?

Qua natuurontwikkeling in de stad komen in eerste instantie de parken en tuinen, waterlopen, bermen en allerhande braakliggende terreinen in aanmerking.

Maar ook spoorwegterreinen, oude muren en andere verharde milieus spelen een niet te onderschatten rol in de stedelijke biodiversiteit. Daarbij kan gedacht worden aan de verschillende plantensoorten die zich kunnen vestigen op muren en verhardingen of aan de vele diersoorten die een nest- of schuilplaats zoeken tussen de bebouwing.

Tot slot zijn er een aantal groenelementen die in de stad gebruikt kunnen worden, zoals gevelgroen en groendaken. Deze kunnen eveneens een belangrijke verrijking opleveren voor de stedelijke natuurwaarden. Stadsnatuur is dus op veel plaatsen mogelijk.

  

Onze doelstellingen

Met dit project willen we concrete voorstellen uitwerken om de kansen voor planten en dieren in de stad te verhogen, bvb. door aan aangepast beheer of door de natuurvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.

Daarvoor zullen we in eerste instantie de groene ruimtes in de binnenstad in kaart brengen. Vervolgens wordt ook de stedelijke soortenrijkdom onderzocht door verschillende terreinen te inventariseren. Andere onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn de behoefte aan natuurlijk speelgroen en de ontwikkeling van een stedelijk natuurleerpad.

  

De nieuwsbrief houdt je op de hoogte

In de eerste nieuwsbrief (maart 2011) lees je meer over onze visie en doelstellingen. Verder doen we een oproep voor helpende handen bij het inventariseren van de fauna en flora in de binnenstad!

Nieuwsbrief 1 (maart 2011)

Nieuwsbrief 2 (april 2011)

Nieuwsbrief 3 (mei 2011)

Nieuwsbrief 4 (juni 2011)

Nieuwsbrief 5 (aug 2011)

Nieuwsbrief 6 (sep 2011)

Nieuwsbrief 7 (okt 2011)

Nieuwsbrief 8 (feb 2012)

  

 

Partners

 

…of ga eens kijken op www.leuven.be en ontdek wat de Stad Leuven onderneemt om haar koesterburen te koesteren.

 

Symposium Stedenbouw, groenvoorziening en biodiversiteit - 6 december 2012

Als afsluiter van dit project wordt een dagsymposium georganiseerd in het Provinciehuis in Leuven. Alle info vindt u hier.