header.jpg

Symposium Stedenbouw, groenvoorziening en biodiversiteit - 6 december 2012

Groene ruimte is onmisbaar in een leefbare stad. Voor de mensen die er wonen, maar ook voor de biodiversiteit. Want ook in de stad zijn er kansen voor natuurontwikkeling en natuurbeleving. Tegelijk streeft men naar een compactere stedelijke ontwikkeling. De ruimtelijke ordening staat dus voor grote uitdagingen.

 

 

Aanleiding voor dit symposium

Het belang van groene ruimte voor een leefbare stad kan moeilijk onderschat worden. Deze groenzones brengen mogelijkheden voor sport, spel en ontspanning. Verder brengt dit groen ook zuurstof in de stad. Al deze positieve invloeden worden al veel langer erkend in tal van beleidsdocumenten. Toch bleek een aantal jaren geleden bvb. nog dat meer dan één derde van de bevolking van de stadskernen in Vlaanderen op buurt- en wijkniveau geen groene ruimte voor doordeweeks gebruik binnen bereik had op minder dan 800 m afstand (MIRA-T 2004). Bovendien bleek dat het beschikbaar groenaanbod ook ongelijk verdeeld was over de sociale lagen van de bevolking. Hoewel verschillende steden de voorbije jaren serieuze inspanningen leverden om een inhaalbeweging te maken, doen zich op veel plaatsen nog heel wat knelpunten voor. Dit kan leiden tot een (selectieve) stadsvlucht van (kapitaalkrachtige) gezinnen met kinderen naar de groene rand.

Een tekort aan groen bemoeilijkt ook het (lokale) milieubeleid. Doelstellingen inzake integraal waterbeheer, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie en -mitigatie, enz… zijn nauw verbonden met de groene ruimte. Het rapport “Urban adaptation to climate change in Europe” van het Europees Milieuagentschap (EEA) ziet een vergroening van het woonweefsel daarom als één van de drie belangrijke instrumenten om het tij te keren. Ook deze thema’s vormen een aanleiding voor dit symposium.

Tot slot is het groen in de verstedelijkte omgeving er natuurlijk niet alleen voor menselijke doeleinden, maar ook voor fauna en flora. Hoewel de laatste jaren ook de bebouwde omgeving wat vaker het studiegebied werd voor natuuronderzoek, bleven de biodiversiteit en de natuurwaarden in het verstedelijkt gebied lange tijd ondergewaardeerd. Recente studies tonen aan dat dit onterecht is. Ondanks enkele specifieke beperkingen komt het er vooral op aan om met andere ogen naar het stedelijke biotoop te kijken. Door meer aandacht te schenken aan natuurbehoud en –ontwikkeling in de bebouwde omgeving, kunnen parken en andere groenvoorzieningen ook kansen bieden voor natuurbeleving in de directe woonomgeving.

Bovenstaande uitdagingen op vlak van groen, natuur en milieu moeten natuurlijk ook in overeenstemming gebracht worden met het streven naar een compactere stedelijke ontwikkeling die de druk op het buitengebied doet afnemen. Dit model van de “compacte stad” is echter niet zonder problemen en kan uiteindelijk zelfs contraproductief zijn indien het ondoordacht wordt uitgevoerd. De ruimtelijke ordening staat dus voor een immense opdracht de komende jaren. Doelstellingen voor de verdichting van het stedelijk weefsel moeten in harmonie gebracht worden met verschillende leefbaarheids- en milieudoelstellingen. Een evenwichtig woondichthedenbeleid, doordachte groen(structuur)planning en het gebruik van GIS-analyses blijken belangrijke instrumenten te zijn om al deze aspecten op een integrale manier te verankeren in het ruimtelijk beleid en om de doelstellingen uit het groen- en natuurbeleid op te volgen. Daarnaast moet onderzocht worden hoe natuurbehoud- en ontwikkeling ook in verstedelijkt gebied verankerd kunnen worden.

 

Doelstellingen

Dit symposium wil enkele belangrijke handvatten aanbieden voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de woonomgeving. Enerzijds wordt er ingegaan op enkele ruimtelijke aspecten, waarbij de nodige nuances worden aangebracht om de valkuilen van een te eenzijdige benadering van de compacte stad te vermijden. Anderzijds zal het symposium ook ingaan op enkele belangrijke ecologische basisprincipes en natuurvriendelijke maatregelen die men kan nemen.

In de verschillende sessies wordt alleszins veel nadruk gelegd op uiteenlopende instrumenten om deze zaken in de dagelijkse praktijk om te zetten. Op die manier kunnen ruimtelijke planners, stedelijke diensten (o.a. de dienst ruimtelijke ordening, de milieudienst, de groendienst, enz…), studiebureaus, adviesraden en alle andere betrokken bij het ruimtelijk (groen)beleid de komende jaren een handje meehelpen aan het realiseren van duurzame en leefbare woongebieden.

 

Programma

Tijdens dit symposium wordt verschillende gastsprekers uitgenodigd die zich buigen over de relaties tussen stedenbouw, groenvoorziening en biodiversiteit. In de namiddag staat o.a. ook een interdisciplinair paneldebat op het programma. Daarin wordt vanuit verschillende sectoren gediscussieerd over de soms tegengestelde wensen die wel eens met elkaar in botsing komen, alsook over de mogelijkheden om de synergie op te zoeken. Verschillende spelers uit de stedenbouw, de ruimtelijke ordening, het milieubeleid en het groenbeheer gaan met elkaar in debat.

Bekijk het volledige programma .

 

Praktisch

Datum: 6 december 2012

Ontvangst: 9u00 - Einde: 17u00

Waar: Provinciehuis Leuven

Het Provinciehuis ligt op loopafstand van het trein- en busstation. Een uitgebreide routebeschrijving voor zowel het openbaar vervoer als de auto vindt u hier.

Inkom: 5 euro (drank, broodjeslunch en receptie inbegrepen). Vooraf inschrijven is verplicht!

Inschrijven doet u door overschrijving op IBAN BE82 0010 7622 1868 (Natuurpunt Oost-Brabant) met vermelding van “naam + organisatie" en kan tot en met 30 november.

Een organisatie van: De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw en Natuurpunt Oost-Brabant vzw i.s.m. provincie Vlaams-Brabant en Stad Leuven.

nieuws.jpg

Dijleland Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en verwezenlijkingen. Registreer je voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@rld.be.